Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van BLOOMDAY Kindercoaching

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen BLOOMDAY Kindercoaching, gevestigd in Den Haag en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 72833874, en een wederpartij (“opdrachtgever”).
 2. De opdrachtgever die eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid ervan op latere overeenkomsten.

Artikel 2. Tarieven
Tarieven en prijzen op de website en in aanbiedingen van BLOOMDAY Kindercoaching zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Opzegging en annuleringen.

 1. De overeenkomst kan te allen tijde per brief of per e-mail aan de ander worden opgezegd.
 2. Vastgestelde afspraken kunnen door opdrachtgever kosteloos worden verzet of geannuleerd tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Bij het niet of niet tijdig verzetten of annuleren van de afspraak is BLOOMDAY Kindercoaching gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen volgens het afgesproken tarief, met een minimum van EUR 65,-.
 3. BLOOMDAY Kindercoaching is steeds gerechtigd om de vastgestelde afspraken te verzetten of te annuleren.

Artikel 4. Betaling

 1. BLOOMDAY Kindercoaching is gerechtigd voorschotten in rekening te brengen.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bij gebreke van tijdige betaling verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en mag BLOOMDAY Kindercoaching haar werkzaamheden onmiddellijk staken of opschorten, zonder hiervoor op enige wijze schadeplichtig te zijn.
 3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan 1% per maand.
 4. Door faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of door een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van BLOOMDAY Kindercoaching en de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. In geval van een gerechtelijke incassoprocedure is opdrachtgever verplicht om de werkelijke proceskosten van BLOOMDAY Kindercoaching volledig te vergoeden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. BLOOMDAY Kindercoaching is niet aansprakelijk voor schade, behoudens die voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de aansprakelijkheid van BLOOMDAY Kindercoaching door een verzekeraar wordt gedekt. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de verzekeraar uit te keren bedrag, met inbegrip van het eigen risico van BLOOMDAY Kindercoaching.

Artikel 6. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met BLOOMDAY Kindercoaching wordt toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
 2. BLOOMDAY Kindercoaching houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden en uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van eigen activiteiten.